hr

Neprekinuta vizura sjevernodalmatinskih otoka od istoka do zapada, te izraženi naleti vjetra (bure) sa sjevera, definirali su organizaciju ove kuće u dva volumena različitih karaktera: prema moru orijentiran bijeli volumen, koji putem velikih otvora propušta morske vizure u dnevne prostore i glavne spavaće sobe na katu i zatvoreniji, kameni volumen prema Velebitu, u kojem su organizirane prateće prostorije, a koji svojom geometrijom funkcionira kao svojevrsni burobran.