hr

Cjelovita usluga projektiranja

U poslovima projektiranja možemo obaviti sve radnje potrebne za promišljanje, izradu i provođenje određenog projekta.

Za klijenta to znači uštedu energije, vremena i novaca, kao i kontrolu dinamike projekta na jednom mjestu. Isto tako, prema želji Naručitelja, navedene stavke možemo ponuditi i pojedinačno.

Usluge koje nudimo u sklopu naše cjelovite usluge projektiranja:

 • Izrada projektnog programa u skladu sa zahtjevima Naručitelja
 • Izrada urbanističkih, financijskih, funkcionalnih i oblikovnih analiza koncepta rješenja,
 • Izrada prezentacijskog materijala uz 3D vizualizacije projekta,
 • Izrada kompletne projektne dokumentacije potrebne za ishođenje dozvola i gradnju,
 • Pribavljanje potrebne dokumentacije (iz zemljišnika i katastarskog ureda),
 • Ishođenje dozvola za gradnju (kontinuirano praćenje predmeta po predaji nadležnom urbanističkom uredu, uz punu tehničku podršku i informiranje Naručitelja o statusu predmeta),
 • Konzalting (tehničko i stručno savjetovanje klijenta),
 • Projektantski, stručni i obračunski nadzor tijekom gradnje, (isključivo nad našim projektima).

Listu referentnih projekata stambene, poslovne i javne arhitekture možete pogledati ovdje.

Cjelovita usluga projektiranja

Projektna dokumentacija

Idejni projekt

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata, kojima se daje osnovno oblikovno-funkcionalno i tehničko rješenje građevine, te smještaj građevine na građevnoj čestici.

Glavni projekt

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu. Glavni projekt mora biti izrađen u skladu s idejnim projektom.

Glavni projekt, ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži:

 • arhitektonski projekt,
 • projekt konstrukcije,
 • projekt elektrotehničkih instalacija,
 • projekt strojarskih instalacija,
 • projekt vodovoda i kanalizacije,
 • projekt zaštite od požara,
 • projekt zaštite na radu,
 • troškovnik projektiranih radova.

Glavni projekt za građevine na koje se odnosi obveza utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša prema posebnim propisima, sadrži i tehničko tehnološko rješenje. Ovisno o vrsti građevine glavni projekt sadrži i druge vrste projekata (geodetski projekt, geotehnički projekt, projekt temeljenja, krajobrazni projekt i dr.).

Izvedbeni projekt

Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom.

Projekt izvedenog stanja

Projekt izvedenog stanja je izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima. Investitor, odnosno njegov pravni sljednik dužan ga je čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji.

Snimak postojećeg stanja

Snimak postojećeg stanja je evidentiranje zatečenog stanja građevine s arhitektonsko- građevinskog, konstrukterskog i instalaterskog aspekta.

Nadzor gradnje

Nadzor gradnje

Stručni i obračunski nadzor gradnje u ime investitora provodi nadzorni inženjer. U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer dužan je:

 • nadzirati građenje tako da bude u skladu s ishođenom dozvolom, Zakonom i posebnim propisima,
 • utvrditi ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti građenja propisane posebnim zakonom,
 • bez odlaganja upoznati investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom građenja,
 • sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.

Na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega, stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke. U tom slučaju investitor ili osoba koju on odredi dužna je imenovati glavnoga nadzornog inženjera. Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće.

Konzalting

Konzalting (tehničko savjetovanje investitora ili obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje)

Svrha provođenja tehničkog savjetovanja investitora odnosno obavljanja djelatnosti upravljanja projektom gradnje jest da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije građevine. Konzalting uključuje slijedeće poslove ili samo dio njih:

 • financijsko, pravno i tehničko savjetovanje, planiranje i priprema, u vezi s projektiranjem, građenjem, i uporabom građevine,
 • odabir, povezivanje i usklađivanje rada projektanta, geodeta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevine, te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama i nadzor nad njihovim radom, u svrhu zaštite prava i interesa investitora,
 • pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata, potrebnih za izradu projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola za građenje, kao i samo ishođenje navedenih dozvola,
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine.

Propisi iz područja gradnje