hr

S obzirom da je dvorana smještena unutar prekrasnog školskog parka, u kojem uživaju kako učenici, tako i stanovnici naselja Gajnice, oblikovanjem se nastojalo građevinu velikog mjerila uklopiti u postojeći ambijent, da se izbjegne njezina dominacija nad prepoznatljivom zelenom vizurom. Iz tog razloga cjelokupna dvorana, sa pratećim sadržajima upuštena je (ukopana) za jednu etažu, tako da jedini vidljivi (nadzemni) gabarit ostaje visoki volumen borilišta. Na njegovim fasadama se u pravilnom ritmu izmjenjuju puni, reflektirajući i ostakljeni dijelovi, tvoreći igru puštenih i zrcaljenih vizura i oslobođene meandrične forme.